Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy rozpoczęła swoją działalność 1 września 2005 r. Weszła ona w skład SOSW. W pierwszym roku swojej działalności liczyła jeden oddział, w drugim trzy i tak jest do chwili obecnej.

Szkoła ta przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Jej uczniami mogą zostać absolwenci gimnazjum specjalnego mający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym. Nauka trwa trzy lata, można wydłużać okres edukacji - nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 24 roku życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.
 Kształcenie jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów opracowanych w indywidualnych programach nauczania dla każdego ucznia i obejmuje:
kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
przysposobienie do pracy rozumiane jest jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

 

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:      

1) zajęcia edukacyjne:
 - funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 - wychowanie fizyczne,
 - przysposobienie do pracy,
 - religię,
 2) zajęcia rewalidacyjne,
 3) zajęcia sportowe,
 4) zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.

Podstawowym celem nauki w jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, aby:
mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem,
zdobył maksymalną niezależność życiową zakresie zaspokajania własnych potrzeb,
był zaradny w życiu codziennym,
mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego.

Uczniowie nasi uczestniczą w wycieczkach, biwakach, turnusach rehabilitacyjnych oraz wymianie młodzieży polsko-niemieckiej organizowanej na terenie Polski i Niemiec. Po ukończeniu edukacji absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia do pracy i mogą szukać dla siebie miejsca na rynku pracy.

 

 

menu dodatkowe

Organ prowadzący

Powiat Chełmiński

logoSP

Stowarzyszenie Przybij Piątkę

logospp

Gentle Teaching

logo1 gt

bip

  bip mini

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !